PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:29:11 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:24:20 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13355
3Khách vãng lai15:10:48 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai15:04:40 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
5Khách vãng lai15:03:44 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00442
6Khách vãng lai14:58:41 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai14:42:40 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai14:32:17 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai14:30:42 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13344
10Khách vãng lai14:28:05 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai14:23:56 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai14:23:53 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
13Phạm Văn Thịnh14:04:29 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
14Phạm Văn Thịnh14:03:40 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
15Phạm Văn Thịnh14:03:07 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
16Phạm Văn Thịnh14:02:46 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
17Phạm Văn Thịnh14:00:21 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
18Phạm Văn Thịnh14:00:14 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
19Phạm Văn Thịnh13:59:41 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
20Phạm Văn Thịnh13:59:34 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login.aspx
21Phạm Văn Thịnh13:59:29 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/default.aspx
22Phạm Văn Thịnh13:59:23 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login.aspx
23Phạm Văn Thịnh13:58:49 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Phạm Thị Trang13:58:04 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login.aspx
25Phạm Thị Trang13:57:49 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Phạm Thị Trang13:57:39 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Phạm Thị Trang13:57:27 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Phạm Thị Trang13:57:19 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=377
29Phạm Thị Trang13:56:58 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Phạm Thị Trang13:56:56 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
31Phạm Thị Trang13:56:54 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
32Phạm Thị Trang13:56:40 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
33Phạm Thị Trang13:56:17 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
34Phạm Thị Trang13:55:46 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
35Phạm Thị Trang13:55:15 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
36Phạm Thị Trang13:54:40 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
37Phạm Thị Trang13:54:27 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
38Phạm Thị Trang13:54:09 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
39Khách vãng lai13:53:35 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai13:53:19 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai13:51:40 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
42Khách vãng lai13:51:33 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
43Khách vãng lai13:46:53 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
44Khách vãng lai13:09:04 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
45Khách vãng lai12:26:48 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
46Khách vãng lai12:00:21 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
47Khách vãng lai11:37:03 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai11:36:16 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
49Khách vãng lai11:35:13 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai11:34:57 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
51Khách vãng lai11:34:45 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai10:27:34 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
53Khách vãng lai10:16:11 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai10:14:42 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai10:14:16 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai10:14:06 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai09:52:01 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
58Khách vãng lai09:35:32 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
59Khách vãng lai09:29:16 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
60Khách vãng lai09:25:59 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00689
61Khách vãng lai08:35:44 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13347
62Khách vãng lai08:12:14 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
63Khách vãng lai08:10:09 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9829
64Khách vãng lai06:51:10 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13207
65Khách vãng lai06:18:50 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
66Khách vãng lai05:53:31 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
67Khách vãng lai05:08:53 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
68Khách vãng lai04:14:33 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12523
69Khách vãng lai04:03:59 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=382
70Khách vãng lai04:02:55 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13346
71Khách vãng lai03:58:45 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/video.aspx
72Khách vãng lai03:09:54 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
73Khách vãng lai03:08:25 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13356
74Khách vãng lai01:18:38 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai00:54:29 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=381
76Khách vãng lai00:47:59 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
77Khách vãng lai00:09:32 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
20 11 2018